Zdravé a krásné zuby po celý život.

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie se zabývá se ošetřením zubního kazu, vrozených defektů skloviny, erozí, úrazů a prevencí jejich komplikací. Tento obor je všem dobře známý - defekt v zubu se nejprve musí "odvrtat" a následně zaplnit výplní
("plombou").

A. Výplně

Nahrazují část zubu odstraněnou při odvrtání kazu nejčastěji malého a středního rozsahu. Výběr vhodného materiálu záleží na mnoha faktorech.
Výplně můžeme zhotovit z různých materiálů a jejich cena závisí na kvalitě a především času, který lékař potřebuje k jejich zhotovení. Při výběru toho správného materiálu musí lékař zvážit velké množství faktorů a to nejen estetických, ale i finkčních (velikost defektu, stálost výplně, umístění výplně, stupeň kazivosti, úroveň hygieny a postavení zubu v zubním oblouku). Při zhotovování výplně dodržujeme veškeré moderní postupy. Ošetření provádíme dle přání pacienta v anestezii, tedy bezbolestně.
Je nutné si uvědomit, že výplň je jen materiál (i když zhotovena špičkovým způsobem, který moderní medicína umožňuje), nenahradí zcela plnohodnotně vlastní zubní tkáň navždy. Všechny výplňové materiály se časem opotřebí, a proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).

Provádíme:

 • Amalgámové výplně
  Nepracujeme již s dříve ručně míchaným amalgámem, který nezaručoval přesný poměr prášku a tekutiny.
  Používáme:
  • kvalitní amalgám míchaný strojově ("na pojišťovnu") - příprava v amalgamátoru
  • vysoce kvalitní amalgám kapslovaný (hrazeno pacientem) - poměry prášku a tekutiny jsou předem připraveny v originálních kapslích, které zaručují naprostou přesnost poměru a tím snižují rizika, která vyplývají z používání rtuti na minimum. Kapslovaný amalgám se při další návštěvě leští k tomu určenými gumičkami.

  Amalgám je více jak dvěstě let používaný materiál, který má pro své antibakteriální vlastnosti, stále své uplatnění jako výplňová hmota. Při správném provedení se jedná o velmi trvanlivou výplň. Výhodou je jeho cena a relativně snadné zhotovení.Je ideálním řešením u pacientů se špatnou hygienou, vysokou kazivostí a v situacích kdy není možné zajistit optimální podmínky pro zhotovení kompozitní (bílé výplně). I amalgamové výplně lze zhotovit velice esteticky, ale pro svůj stříbrný vzhled je se používají pouze v postranním úseku chrupu. Při odstranění kazu je často nutné odvrtat větší část zubu než samotný kaz, neboť retence (uchycení) amalgámové výplně je čistě mechanická a je nutné ji v zubu zaklínit, a to i za cenu radikálnějšího broušení do zdravých tkání. Almagánová výplň je velmi tvrdý materiál, který není vhodný na velké dostavby a to zejména u nevitálních (mrtvých) zubů. Zub ošetřený tímto způsobem je vystaven riziku fraktury (prasknutí, rozlomení), či odlomení oslabené části zubu. Po zhotovení této výplně pacient na ni nesmí 2 hodiny kousat, aby mohla dobře dotuhnout.

 • Kompozitní výplně (bílé výplně)
  - hmoty, které za posledních deset let prodělaly prudký vývoj a využívají se v celém úseku chrupu. Jedná se o vysoce estetickou variantu ošetření (kompozitem je možné docílit věrohodné náhrady ztracených tvrdých zubních tkání).

  Při odstranění kazu stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje mechanická i chemická vazba materiálu k zubu (adhezivní systém fixace).

  Kompozitní výplň zub zpevní (sváže), a proto je vhodná u zubů s oslabenou stěnou.

  Podmínkou zhotovení kompozitní výplně je absolutní suché pole beze slin a bez krve.

  Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, kompozitum se vrství a osvěcuje (halogenovou lampou) po malých vrstvách. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné. Další nevýhodou těchto výplní je cena ošetření, která se odvýjí od velikosti výplně.

  Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta (kompozita nemají antibakteriální vlastnosti).

 • Skloionomerní výplně
  - nedosahují mechanické odolnosti amalgámu a estetických výborných vlastností kompozita, ale uvolňují fluoridy a tím zamezují vznik zubního kazu .K zubu se váží chemickou vazbou. Používají se na menší výplně, jako dlouhodobě provizorní výplň a na dostavby pod korunky.Současně se jedná o materiál, který se pro své antibakteriální vlastnosti hojně využívá v dětské stomatologii. Zhotovení skloinomerní výplně je časově i technicky méně náročné než zhotovení kompozitní výplně.

  Je nutné si uvědomit, že výplň je jen materiál (i když zhotovena špičkovým způsobem, který moderní medicína umožňuje), nenahradí zcela plnohodnotně vlastní zubní tkáň navždy. Všechny výplňové materiály se časem opotřebí, a proto je nutné v rámci pravidelných prohlídek kontrolovat jejich stav (funkčnost, vzhled).

B. Endodoncie
Endodoncie se zabývá ošetřením dřeňové dutiny a kořenových kanálků zubu a provádí se v případě nevratného onemocnění zubní dřeně.
Toto ošetření vyžaduje zpravidla více návštěv, je časově náročné a slouží k zachování zubu v dutině ústní, a to bez omezení jeho funkce. Spočívá v řádném pročištění kořenových kanálků a jejich následném hermetickém uzavření kořenovou výplní, aby se zabránilo průniku bakterií do tkání v oblasti špičky kořene zubu. Jedná se o ošetření, které je pro pacienta v úvodu málo viditelné, ale pro dlouhodobou životnost plomby, popřípadě korunky má nenahraditelnou hodnotu. Každý neživý zub, i když je osazen krásnou a přesně zhotovenou korunkou, ale se špatně ošetřenými kanálky je potencionálním problémem do budoucna. Takový zub se komplikuje bolestí, otokem a musí se nezřídka vytáhnout, i když jeho kurunka vypadá dokonale. Je nutné si současně uvědomit, že pokud se vytažený zub nenahradí implantátem nebo můstkem dochází k dalším problémům (sklánění sousedních zubů do mezery, zuby z protilehlé čelisti mohou vycestovat do této mezery a v extrémních případech se mohou dotknout i dásně tam, kde byl zub vytažen). Pokud toto ošetření selže, pak se většinou přistupuje k extrakci zubu.

Dlouhodobý úspěch endodoncie je tak zajištěn, jestliže:

 • kořenový kanálek je zbaven co nejdokonaleji všech nežádoucích látek, a to především mechanickým opracováním vnitřních stěn
 • kanálek je trojrozměrně hermeticky zaplněn materiálem zajištujícím těsnost v celém jeho průběhu
 • zub je po zaplnění kořenových kanálků adekvátně dostavěn (umělou korunkou, výplní)

Reendodoncie
Neboli opakované ošetření kořenových kanálků. Znamená snahu o přeléčení již jednou nedobře ošetřených kořenů zubů. Úspěch takto opakované léčby je 50-70 %.

V naší zubní ordinaci využíváme špičkové strojové vybavení na opracování kořenových kanálků při pečlivém zachování všech technologických předpisů ošetření.